FASE ZERO COMERÇOS I CONDICIONS DE LA REOBERTURA A PARTIR DEL 4 DE MAIG

L’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, publicada hui mateix en el BOE estableix les condicions per a la reobertura al públic de determinats comerços i serveis, l’activitat dels quals va quedar suspesa per la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març.

S’emmarca en la primera de les quatre fases del Pla per a la transició cap a una nova normalitat del Govern que el Consell de Ministres va aprovar el passat 28 d’abril de 2020 i que estableix els paràmetres i instruments per a aconseguir de nou la normalitat al país.

En aquesta fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garantisquen el compliment d’una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.

L’ordre detalla els comerços que podran obrir a partir del dia 4, els requisits que han de complir, les mesures d’higiene i neteja que han de seguir i algunes particularitats sobre el procés de compra. Es detallen també les condicions en les quals ha de realitzar-se l’activitat d’hostaleria i restauració en aquesta fase inicial.

Qui pot obrir a partir del 4 de maig?
– Comerços de menys de 400 m² que no estiguen situats en parcs ni centres comercials, llevat que tinguen accés directe i independent des de l’exterior.

Particularitats de la reobertura en fase 0

a) S’establirà un sistema de cita prèvia.

b) Només podrà haver-hi un client per cada treballador al mateix temps en el comerç.

c) No es poden habilitar zones d’espera a l’interior dels establiments.

d) Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb una separació de 2 metres.

e) La distància de separació serà d’almenys 1 metre si l’establiment disposa de mesures de protecció com a mampares.

f) L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors (perruqueries, centres d’estètica, fisioteràpia…)

g) Haurà d’haver-hi a la disposició dels clients dispensadors de gels hidroalcohólicos autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

h) La distància entre clients, quan es donen les condicions perquè hi haja més d’un en el mateix moment en el establiment, haurà de ser de més de 2 metres. La distància de seguretat haurà d’assenyalar-se de manera clara mitjançant marques en el sòl, balises, cartelleria i senyalització.

i) L’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

j) S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys. L’horari haurà de coincidir amb les franges horàries* per a la realització de passejos i activitat física d’aquest col·lectiu. L’horari comercial que englobaria a tot aquest col·lectiu seria de 10 a 12 i de 19 a 20 hores.

k) Es podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.

l) Els desplaçaments als establiments i locals comercials podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.

m) S’evitarà la manipulació directa per part dels clients dels productes de les zones d’autoservei. Serà un treballador de l’establiment qui els manipule.

n) No hi haurà productes de prova a la disposició dels clients.

o) En comerços del sector tèxtil i similars els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que
siga facilitada a altres clients.

Mesures d’higiene

1. Neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys 2 vegades al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:
– Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar eldia
– S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat (consultar llistat ací). Si s’utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l’etiqueta.
– Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d’ara en avant EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
– Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l’obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.
– Es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d’un treballador.
– Quan en l’establiment o local vaja a romandre més d’un treballador atés el públic, les mesures de neteja s’estendran no sols a la zona comercial, si no també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

2. Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, en el seu cas, que hauran de llavar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s’utilitze uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran de llavar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. No s’utilitzaran les condícies dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder depositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Mesures de prevenció de riscos per al personal

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

a) Treballadors que en el moment de la reobertura de l’establiment comercial estiguen en aïllament domiciliari per tindre diagnòstic de COVID-19 o tinguen algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.

b) Treballadors que, no tenint símptomes, es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. El titular de l’activitat econòmica que es realitze en l’establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establides en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a previndre el contagi del COVID19. En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguen permanentment a la seua disposició, en el lloc de treball, gels
hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó.
L’ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors. Tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció. L’anterior serà també aplicable a tots els treballadors de terceres empreses que presten serveis en el local o establiment, ja siga amb caràcter habitual o de manera puntual.

3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

4. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegue. La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d’atenció al client serà d’almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements. En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia, s’haurà d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que assegure la protecció tant del treballador com del client, havent d’assegurar en tot cas el manteniment de la
distància de dos metres entre un client i un altre.

5. Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i condícies dels
treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d’ús comú.

6. Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l’estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les seues compres o rebre la prestació del servei.

2. En els establiments en els quals siga possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix temps haurà d’assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l’ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l’atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

4. En els establiments i locals comercials que compten amb zones d’autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l’establiment, amb la finalitat d’evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d’arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients.

 

Tota la informació al BOE 2 de maig: Orden SND/388/2020

 

 

 

Compartir este article

Related Posts